SEO โบ๊ะบ๊ะสไตล์ by Chalakorn Berg

EP7: มุมมองเรื่อง AI กับการเขียนคอนเทนต์และทำ SEO ในอนาคต

July 04, 2022 Chalakorn Berg
EP7: มุมมองเรื่อง AI กับการเขียนคอนเทนต์และทำ SEO ในอนาคต
SEO โบ๊ะบ๊ะสไตล์ by Chalakorn Berg
More Info
SEO โบ๊ะบ๊ะสไตล์ by Chalakorn Berg
EP7: มุมมองเรื่อง AI กับการเขียนคอนเทนต์และทำ SEO ในอนาคต
Jul 04, 2022
Chalakorn Berg

เมื่อธุรกิจ 80% ใช้ AI แล้ว การใช้ AI เขียนคอนเทนต์มาทำ  SEO ล่ะจะเป็นยังไง? Google โอเคหรือเปล่า? อนาคตจะเป็นยังไง? ใช้ AI แล้วคุณภาพไม่เท่าคนเขียนจริงหรือเปล่า? ดีต่อ SEO มั้ย? ชวนมาแลกเปลี่ยนมุมมองกันใน EP นี้ค่ะ :))​

Show Notes

เมื่อธุรกิจ 80% ใช้ AI แล้ว การใช้ AI เขียนคอนเทนต์มาทำ  SEO ล่ะจะเป็นยังไง? Google โอเคหรือเปล่า? อนาคตจะเป็นยังไง? ใช้ AI แล้วคุณภาพไม่เท่าคนเขียนจริงหรือเปล่า? ดีต่อ SEO มั้ย? ชวนมาแลกเปลี่ยนมุมมองกันใน EP นี้ค่ะ :))​